Pobierz regulamin akcji promocyjnej.pdf

Regulamin akcji promocyjnej
„Buy & get z Torbami”
zwany dalej „Regulaminem”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Buy & get z Torbami”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”, jest Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64-530 Kaźmierz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 106528, NIP 5660013371, REGON 130158192, zwanej dalej Hochland, zwana dalej Organizatorem.
 2. Akcja Promocyjna jest prowadzona w wybranych sklepach Żabka i Freshmarket wskazanych w Załączniku Nr 1 do Regulaminu, zwanych dalej Sklepami, na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie odpowiednich uzgodnień z Żabka Polska Sp. z o.o.
 3. Akcja Promocyjna jest prowadzona na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 7 maja 2014 roku i będzie trwała do dnia 20 maja 2014 roku, z zastrzeżeniem pkt 10 Regulaminu.

Uczestnicy Akcji Promocyjnej

 1. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili udziału w Akcji Promocyjnej ukończyły 18 lat, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Uczestnikami.
 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się osoby zaliczane do I (pierwszej) grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Udział w Akcji promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna dotyczy produktów określonych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu, zwanych dalej Produktami Promocyjnymi.
 2. Akcja Promocyjna polega na możliwości otrzymania w Sklepie po zakupie Produktu Promocyjnego nieodpłatnego materiału promocyjnego w postaci torebki śniadaniowej z przepisami kulinarnymi, zwanej dalej Torebką.
 3. Uczestnik, który zakupił w okresie trwania Promocji w Sklepie 1 (jedno) opakowanie jednostkowe dowolnego rodzaju Produktów Promocyjnych, jest uprawniony do otrzymania od pracownika Sklepu 1 (jednej) Torebki, z zastrzeżeniem pkt 10 Regulaminu. W Akcji Promocyjnej są dostępne 3 (trzy) rodzaje Torebek, ze względu na rodzaje przepisów kulinarnych, Uczestnik ma prawo wyboru rodzaju Torebki spośród Torebek dostępnych w Sklepie, z zastrzeżeniem pkt 10 Regulaminu. Uczestnik, który zakupił w okresie trwania Promocji w Sklepie więcej niż 1 (jedno) opakowanie jednostkowe dowolnego rodzaju Produktów Promocyjnych, jest uprawniony do otrzymania więcej niż 1 (jednej) Torebki, w liczbie odpowiedniej do liczby zakupionych opakowań jednostkowych Produktów Promocyjnych, przy założeniu, że za 1 (jedno) opakowanie jednostkowe przysługuje 1 (jedna) Torebka, z zastrzeżeniem pkt 10 Regulaminu. Pracownik Sklepu przed wydaniem Torebki może zażądać okazania dowodu zakupu Produktów Promocyjnych w Sklepie w postaci paragonu fiskalnego, a także jest uprawniony do odnotowania na dowodzie zakupu faktu wydania odpowiedniej ilości Torebek. W przypadku odmowy umożliwienia pracownikowi Sklepu dokonania czynności wskazanych w zdaniu poprzednim, Uczestnik traci prawo do Torebki.
 4. Torebki są wydawane do zakończenia Akcji Promocyjnej albo do wyczerpania zapasu Torebek w Sklepie. Z chwilą wyczerpania zapasu Torebek w danym Sklepie, Akcja Promocyjna w tym Sklepie ulega zakończeniu.

Reklamacje

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Uczestnikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacja powinna określać w szczególności imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 1 (jednego) miesiąca od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
 4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym, a także w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej dostępne w innych materiałach poza Regulaminem mają jedynie charakter informacyjny.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie www.pysznyser.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Załączniki do Regulaminu:
  1. Nr 1 – wykaz Sklepów, wykaz sklepów znajduje się na stronie www.zabka.pl i www.freshmarket.pl
  2. Nr 2 – wykaz Produktów Promocyjnych


Załącznik Nr 2 do Regulaminu Akcji Promocyjnej „Buy & get z Torbami”

WYKAZ PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

 

Sklepy Żabka:

 1. SER CAMEMBERT Z ZIELONYM PIEPRZEM 120G HOCHLAND
 2. SER PLEŚNIOWY BRIE Z ZIOŁAMI 125G HOCHLAND

 

Sklepy Freshmarket:

 1. SER PLEŚNIOWY BRIE NATURALNY 125G HOCHLAND
 2. SER PLEŚNIOWY CAMEMBERT Z PIECZARKAMI 120G HOCHLAND